Greater Johnstown Middle School — Bell Schedules

5th Grade Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 7:35 AM 7:40 AM 5 min
Reading 7:42 AM 8:31 AM 49 min
Intervention/Specials 8:33 AM 9:22 AM 49 min
Writing 9:24 AM 10:13 AM 49 min
Intervention/Specials 10:15 AM 11:04 AM 49 min
Lunch 11:04 AM 11:34 AM 30 min
Trojan Time (SWPBIS) 11:34 AM 11:59 AM 25 min
Period 3 11:59 AM 12:48 PM 49 min
Period 4 12:50 PM 1:39 PM 49 min
Period 5 1:41 PM 2:30 PM 49 min
PM Homeroom 2:30 PM 2:35 PM 5 min
6th Grade Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 7:35 AM 7:40 AM 5 min
Reading 7:42 AM 8:31 AM 49 min
Period 2 8:33 AM 9:22 AM 49 min
Intervention/Specials 9:24 AM 10:13 AM 49 min
Period 3 10:15 AM 11:04 AM 49 min
Period 4 11:06 AM 11:55 AM 49 min
Lunch 11:55 AM 12:25 PM 30 min
Trojan Time (SWPBIS) 12:25 PM 12:50 PM 25 min
Intervention/Specials 12:50 PM 1:39 PM 49 min
Period 5 1:41 PM 2:30 PM 49 min
PM Homeroom 2:30 PM 2:35 PM 5 min
7th Grade Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 7:35 AM 7:40 AM 5 min
Period 1 7:42 AM 8:31 AM 49 min
Period 2 8:33 AM 9:22 AM 49 min
Period 3 9:24 AM 10:13 AM 49 min
Period 4 10:15 AM 11:04 AM 49 min
Period 5 11:06 AM 11:55 AM 49 min
Intervention/Specials 11:57 AM 12:46 PM 49 min
Lunch 12:46 PM 1:16 PM 30 min
Trojan Time (SWPBIS) 1:16 PM 1:41 PM 25 min
Intervention/Specials 1:41 PM 2:30 PM 49 min
PM Homeroom 2:30 PM 2:35 PM 5 min
2-Hr Delay - 5th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
HR 9:35 AM 9:40 AM 5 min
Period 1 9:42 AM 10:17 AM 35 min
Period 2 10:19 AM 10:54 AM 35 min
Lunch 10:54 AM 11:24 AM 30 min
Period 6 11:27 AM 12:02 PM 35 min
Period 7 12:04 PM 12:39 PM 35 min
Period 3 12:41 PM 1:16 PM 35 min
Period 4 1:18 PM 1:53 PM 35 min
Period 8 1:55 PM 2:30 PM 35 min
PM HR 2:30 PM 2:35 PM 5 min
2-Hr Delay - 6th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
HR 9:35 AM 9:40 AM 5 min
Period 1 9:42 AM 10:17 AM 35 min
Period 2 10:19 AM 10:54 AM 35 min
Period 5 10:56 AM 11:31 AM 35 min
Lunch 11:31 AM 12:01 PM 30 min
Period 7 12:04 PM 12:39 PM 35 min
Period 3 12:41 PM 1:16 PM 35 min
Period 4 1:18 PM 1:53 PM 35 min
Period 8 1:55 PM 2:30 PM 35 min
PM HR 2:30 PM 2:35 PM 5 min
2-Hr Delay - 7th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
HR 9:35 AM 9:40 AM 5 min
Period 1 9:42 AM 10:17 AM 35 min
Period 2 10:19 AM 10:54 AM 35 min
Period 5 10:56 AM 11:31 AM 35 min
Period 6 11:33 AM 12:08 PM 35 min
Lunch 12:08 PM 12:38 PM 30 min
Period 3 12:41 PM 1:16 PM 35 min
Period 4 1:18 PM 1:53 PM 35 min
Period 8 1:55 PM 2:30 PM 35 min
PM HR 2:30 PM 2:35 PM 5 min
Greater Johnstown Middle School - 220 Messenger St., Johnstown, PA 15902 - Phone: 814-533-5550 - Fax: 814-533-5548